HISTORIKU

Ishte viti 1994, kur në Kosovë filloi veprirntarine saj një ndër kompanitë më të fuqishme sot në tregun kosovar, Komopa- nia “ARBERIA Group” atebotë filluam rme importirnin e disa produkteve ushqirnore nga disa vende te ballkanit dhe distribuirnin e produkteve tyre në të gjithe territorin e Kosovës dhe vazhduarni rne këtë veprimtari në krye me thermeluesin e kornpanisë zMehmet Halit Osrnani dhe me sukses te deshmuar deri ne vitin 1998 kur edhe filloi lufta në Kosovë.

Në vitin 2001 pas luftës në Kosově kornpania “ARBERIA Group’ fillon veprimtarin e saj dhe përgadit stafin e saj per fillimin me distribuim të produkteve ndërkomobëtare. Kompania “ARBËRIA Group” fillon importimin e pijeve freskuese dhe lëngjeve nga shtete evropiane.

Në vitin 2007-08 komapnia “ARBËRIA Group” duke pa të nevo- jshme për të dhënë kontributin e saj në rritjen e kapaciteteve ekonomike dhe zhvillimin ekonormik në vend, filloi të ndērtojë fabrikën më rnoderne për mbushjen e ujit në fshatin Kolig Gollak ku sot ka kapacitete të mjaftueshme per ti furnizuar me ujin rne cilësorë në vend të gjithë qytetarët e Kosovës dhe jashtë saj.